Удосконалення професіоналізму вчителя
засобами методичної роботи

Перед українською школою стоять надзвичайно важливі завдання: підготувати до життя людину, налаштовану до безперервної освіти протягом життя; сформувати навички соціальної адаптації в суспільстві; спрямувати учнів, майбутніх громадян України, на застосування своїх знань на практиці, ефективну трудову діяльність. Виконавцем цих завдань є сучасний учитель, який творчо думає, володіє інноваційними технологіями освіти, швидко адаптується до нових умов сьогодення. Основна місія сучасного вчителя - не лише дати знання, а й навчити школярів продуктивно мислити, вирішувати життєвi проблеми, самостійно вести пошук необхідної iнформацii, тобто сформувати самоосвітні та життєві компетенції учнів.

Отже, від рівня професіонально-педагогічної культури педагога, його здатності до постійного особистісного та професійного зростання залежить якість освіти молодого покоління, його підготовка до самостійного життя.

Допомогти вчителю адаптуватися в інноваційному просторі, створити умови для інтелектуального, професiйного розвитку, надати можливість реалiзувати свої здiбностi, розкрити власнi потенціали – основні завдання методичної служби школи.

/Files/images/gh.jpg


Робота всіх структурних одиниць та ланок шкільної методичної служби спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес з метою якісного формування ключових компетентностей учнів та самореалізації особистості».

Плануючи методичну роботу з педагогами, реалізуємо як колективні, так і індивідуальні форми її організації. Колективні форми методичної роботи використовуємо з метою вироблення єдиного підходу до розв’язання певних проблем, аналізу результату колективної діяльності, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення й поширення педагогічного досвіду, ознайомлення із нормативною, науковою та педагогічною інформацією.

Домінуючою серед колективних форм методичної роботи в школі є методичні об’єднання. Вважаємо, що обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичного об’єднання є практична робота: моделювання уроку або фрагменту, розв’язування ситуаційних задач, проведення диспутів і тренінгових занять тощо. Окрім того, на засіданнях методичних об’єднань розглядаються індивідуальні плани самоосвіти, надаються рекомендації щодо узагальнення особистого педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій навчання; впровадження моніторингових досліджень, проведення предметних тижнів, методичних заходів тощо.

Вибір індивідуальних форм методичної роботи залежить від рівня освіти педагогів, професійної компетентності, індивідуальних можливостей та запитів. Широко використовуються традиційні форми методичної роботи (рефлексія та аналіз педагогічної діяльності, систематична робота над науково-методичною темою, розробки нестандартних урокiв, створення наочно-дидактичного та демонстраційного матеріалів).

Проте, стрімкі зміни в освіті спонукають учителів до пошуку та реалізації таких форм методичної роботи, які більш продуктивно сприяють професійному самовдосконаленню та саморозвитку особистості:

  • участь у тренінгах, інтернет-конференціях, вебінарах;
  • керівництво науково-дослідницькими роботами учнів;
  • публікація досвіду роботи у фахових виданнях, розміщення матеріалів на педагогічних Інтернет-сайтах;
  • створення особистого сайту, блогу;
  • участь у професійних, інтелектуальних, творчих конкурсах;
  • експериментально-дослідницька діяльність.

/Files/images/mo/rob/05.02.jpg


Вважаємо, що педагогічні експерименти, які здійснюються на всеукраїнському та регіональному рівнях, - одна із найбільш ефективних форм реалізації інноваційної освітньої діяльності учителя.

Кiлькiсть переглядiв: 1401